Algemene voorwaarden

Artikel 1. De contractuele relatie tussen Double Digits Growth (DDG) en de opdrachtgever

 1. De contractuele relatie tussen DDG en de opdrachtgever komt altijd schriftelijk tot stand.
 2. De Algemene Voorwaarden van DDG (de Algemene Voorwaarden) zijn op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten vanuit DDG van toepassing.
 3. DDG wijst de toepasselijk van opdrachtgevers algemene voorwaarden op aanbiedingen/offertes van, of contractuele afspraken met DDG uitdrukkelijk van de hand.
 4. Afspraken tussen DDG en de opdrachtgever kunnen ook langs digitale weg aan elkaar worden bevestigd.
 5. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden geldt voor het vaststellen van de afspraken de volgende rangorde: (1) de schriftelijke overeenkomst tussen DDG en de opdrachtgever , (2) de onderliggende offerte van DDG en (3) de Algemene Voorwaarden en (4) de voorafgaande correspondentie tussen partijen.

Artikel 2. De aard en omvang van de werkzaamheden

 1. Met betrekking tot de dienstverlening heeft DDG een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever, inhoudende dat de overeengekomen werkzaamheden naar beste kunnen zullen worden ingevuld. Eventuele mededelingen van DDG over de mogelijke resultaten van de werkzaamheden zijn louter indicatief van aard. Van een resultaatsverplichting en/of enige garantie op een bepaalde uitkomst is met andere woorden geen sprake, tenzij dat vooraf uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. DDG is gerechtigd werkzaamheden binnen de scope van de opdracht te laten verrichten door derden. De daarmee samenhangende kosten zullen niet worden doorbelast naar de opdrachtgever.
 3. Afgesproken werkzaamheden buiten de scope van de opdracht (meerwerk) worden door opdrachtgever vergoed op basis van nacalculatie. DDG is niet verplicht tot meerwerk.

Artikel 3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle door DDG opgegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en exclusief andere heffingen/belastingen/toeslagen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle voor DDG uit de overeenkomst met de opdrachtgever voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtgever dient de betaling te voldoen bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 4. Aansprakelijkheid en schade

 1. Opdrachtgever kan DDG in een voorkomend geval aanspreken tot nakoming van de afgesproken werkzaamheden en niet tot enige vorm van schadevergoeding. De schriftelijke ingebrekestelling dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn van minimaal twee weken om deze te herstellen.
 2. Indien de uitsluiting van aansprakelijkheid van DDG voor (vervangende of aanvullende) schadevergoeding in rechte wordt gepasseerd, geldt dat de aansprakelijkheid van DDG voor de geleden directe schade onder alle omstandigheden beperkt is tot 50% van het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan DDG verschuldigd is met een maximum van € 10.000. Indirecte schade als gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie komt nier voor vergoeding door DDG in aanmerking.
 3. De opdrachtgever vrijwaart DDG voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DDG toerekenbaar is.

Artikel 5. Geheimhouding

Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie uitdrukkelijk is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst

Artikel 6. Rechten van intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door DDG in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever verleende diensten en/of geleverde producten, rusten bij DDG. Alle andere intellectuele eigendomsrechten, voor zover deze ter vrije beschikking van partijen staan, worden voor zover de overdracht eenvoudig door DDG kan worden bewerkstelligd op eerste schriftelijk verzoek en tegen vergoeding van kosten aan Opdrachtgever overgedragen, doch uitsluitend indien en zodra opdrachtgever jegens DDG volledig aan zijn (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
 2. Alle door DDG verstrekte informatie en documenten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van DDG openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, tenzij dat schriftelijk door DDG is toegestaan.
 3. DDG heeft het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis en informatie (geanonimiseerd) voor andere doeleinden te gebruiken.

Artikel 7. Algemene bepalingen

 1. Op iedere rechtsrelatie met DDG is louter Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien enige bepaling uit de overeenkomst met de opdrachtgever of uit de Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de integrale regeling van de Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel mogelijk aan de oorspronkelijke bedoeling gestalte wordt gegeven.